RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Roth przy ul. Sądowej 4/27 we Wrocławiu, NIP 883-133-75-80
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest IODO Izby Adwokackiej we Wrocławiu adwokat Sławomir Krześ tel. 603999810.
II. Kancelaria adwokacka będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu realizacji wobec Państwa obowiązków samorządu adwokackiego lub obowiązków pracodawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2368 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Państwa.
V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy lub pracownikom Izby, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Państwa. Ponadto dane będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Państwa.
VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.